Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre 3ddielna.sk spoločnosti Service Segment s.r.o.

I.              ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky charakterizujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim (ďalej len „zákazník“) a firmou Service Segment s.r.o. (ďalej len „predávajúci“). Sú k dispozícií na internetových stránkach predávajúceho. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce a každý nový zákazník je povinný sa s nimi oboznámiť ešte pred odoslaním objednávky na www.3ddielna.sk (ďalej len „e-shop).

II.             KONTAKTNÉ ÚDAJE

Service Segment s.r.o., Kapitána Jána Rašu 3143/25, 84101 Bratislava

IČO: 52491854
DIČ:  2121044805
IČ DPH: SK2121044805

Email: info@scse.sk
Online pracovná doba: Po-Pia 12.00 - 18:00 hod.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170

III.           OBJEDNÁVANIE TOVARU

Zákazník si môže od predávajúceho objednávať tovar výhradne elektronicky, a to prostredníctvom e-shopu.
Objednávka musí obsahovať:
Ako spotrebiteľ – meno a priezvisko zákazníka, telefónne číslo, e-mail, presnú adresu doručenia tovaru, presný popis a počet kusov objednávaného tovaru a spôsob odberu.
Nákup v súvislosti s podnikateľkou činnosťou – mimo vyššie uvedeného aj obchodné meno, IČO, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo
Ceny za tovar sú účtované ak nie je vopred dohodnuté inak podľa aktuálneho cenníka platného v daný deň objednaného tovaru, ktorý je publikovaný na e-shope predávajúceho.

–          Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru až ku kupujúcemu s vami dohodneme e-mailom. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
–          Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho neznamená uzavretie kúpnej zmluvy. Po doručení potvrdenia o prijatí objednávky dochádza k overeniu dostupnosti tovaru zo strany predávajúceho a kúpna zmluva je uzavretá až záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailového potvrdenia, že je tovar pripravený na expedíciu.
–          Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Tovar však obvykle expedujeme do 4 pracovných dní. Odosielanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní od 12:00 – 18:00, o presnom dni expedície a dodanie tovaru vás budeme informovať e-mailom.

Platba akceptovaná – platba od zákazníka bola prijatá v poriadku a tovar je aktuálne pripravovaný na odoslanie
Prebieha príprava – postup objednávky, z platba akceptovaná na stav prebieha príprava
Odoslaná – objednávka odoslaná zákazníkom vybranou prepravnou firmou
Objednávka doručená – objednávka bola potvrdená prepravnou firmou ako doručená
Objednávka zrušená – objednávkový proces bol zrušený zákazníkom alebo predávajúcim
Platba bola vrátená -na základe zrušenia objednávky bola platba vrátená zákazníkovi
Chyba platby – platobný proces bol z technických príčin prerušený
Na externom sklade (zaplatené) – tovar bude zákazníkovi vydaný po naskladnení z externého skladu
Na externom sklade (nezaplatené) – tovar bude zákazníkovi vydaný po zaplatení a naskladnení  externého skladu
Bezhotovostná platba prijatá – platba od zákazníka bola prijatá v poriadku a tovar je aktuálne pripravovaný na odoslanie
Čaká sa na platbu bankovým prevodom – čaká sa na prijatie platby od zákazníka
Čaká sa na potvrdenie platby dobierkou – čaká sa na prijatie platby od prepravnej spoločnosti

IV.           DOKLADY

Faktúra a daňový doklad – každý zákazník obdrží so svojou zásielkou aj faktúru s dodacím listom, ktorá zároveň slúži aj ako doklad pre vrátenie tovaru, či jeho reklamáciu.
Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese info@scse.sk spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom Vami podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením Vášho mena a priezviska, Vašej adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

V.            PLATOBNÉ PODMIENKY

Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť bankovým prevodom na účet predávajúceho, platobnou kartou cez PayPal a dobierkou cez prepravnú spoločnosť. UPOZORNENIE: Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy Service Segment s.r.o.
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

VI.           DODÁVKA TOVARU

Tovar je výlučne expedovaný prepravnou službou DPD, Zásielkovňa.sk, Slovenská pošta a vrámci Bratislavy je rozvoz nad 35 eur zadarmo (prípadne sa môže líšiť od aktuálnej ponuky). Pri preberaní tovaru si dôkladne skontrolujte množstvo a typ tovaru a či tovar nie je mechanicky poškodený. Pokiaľ sa objavia nezrovnalosti v dodávke a fakturácii tovaru, je potrebné kontaktovať predávajúceho bezodkladne najneskôr do 48 hodín od prevzatia zásielky. Neskoršie reklamácie nemusia byt akceptované. Náklady na prepravu tovaru, poistenie a náklady na dopravu reklamácií hradí zákazník. Za škody vzniknuté pri preprave tovaru neručíme, preto dbajte na správny vyber prepravy. Pokiaľ sa vyskytne problém s poškodením tovaru pri doprave prepravnou službou, je nutné v čo najkratšom čase kontaktovať prepravnú službu. Tovar v žiadnom prípade nepoužívajte. Predávajúci zároveň neručí za škody spôsobené oneskorením zásielky.


Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

VII.          ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Pre zakúpený tovar platia záručné podmienky uvedené v reklamačných podmienkach predávajúceho.
V prípade neuhradenej pohľadávky si firma Service Segment s. r.o. vyhradzuje podľa ustanovenia §151 Občianskeho zákonníka uplatniť si záložné/zádržné právo na nevybavené reklamácie, ktoré budú ihneď po uhradení pohľadávky vybavené a expedované.
Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou na adresu Service Segment s.r.o., Kapitána Jána Rašu 3143/25, 84101 Bratislava 42. Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
Ak tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia kupujúceho.
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.
Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi v zmysle článku 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov, odsek 3, bod 1.i., sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá; odporúčame tovar poistiť.
Predávajúci poučil spotrebiteľa – kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 1. tohto článku) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 2. tohto článku) tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a spotrebiteľ – kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

VIII.        OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje, s ktorými Service Segment s. r.o. prichádza do styku sú:
–          meno a priezvisko zákazníka
–          adresa zákazníka
–          telefonický kontakt zákazníka
–          mailová adresa zákazníka

Service Segment s. r.o. takto poskytnuté osobné údaje zákazníkov neposkytuje ani nesprístupňuje tretím osobám, s výnimkou prepravnej spoločnosti za účelom doručenia zásielky s tovarom, poisťovni za účelom poistenia tovaru a spoločnosti Heureka Shopping s.r.o., sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 02387727, DIČ: CZ02387727 za účelom skvalitňovania služieb.

Service Segment s. r.o. zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov, ktoré spracúva tým, že ich chráni pred odcudzením, stratou, zmenou a rozširovaním. Na tento účel je zabezpečené primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania.

IX.           ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to bez súhlasu zákazníka.
Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade ak kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Mgr. Katarína Tomášová
Konateľka

Juraj Štefanka
Obchodný riaditeľ

V Bratislave, dňa 01.12.2020